336 Mitglieder / 105 online      2810.31 Euro Ausbezahlt

Du bist hier:

Wiena Paid4 > Sponsoreninfos > Paidlinks

Paidlinks Preisliste


Linkart-Name:

Aufenthalt:

Preis pro Klick:

Paidlink 15

15 Sekunden

0,00002 Euro

Paidlink 30

30 Sekunden

0,00004 Euro

Paidlink 45

45 Sekunden

0,00006 Euro

Paidlink 60

60 Sekunden

0,00008 Euro


Rabatte:
1% ab 5.00 Euro, 5% ab 5, 10% ab 15.00 Euro.